Ny svømmehall i Nordkapp

Illustrasjonsbilde hentet fra rapport etter forprosjekt . SE-Arkitektur AS

Bakgrunn:

Nordkapp kommune fikk sin første svømmehall i 1960 som den gang var det flotteste idrettsanlegget i kommunen. Svømmehallen ble brukt av skole, idrettslag og befolkninga for øvrig. Nordkapp svømmeklubb ble etablert det samme året, og i flere år hadde klubben flere av Nord-Norges beste svømmere. Nye og større anlegg ble bygget i kommunene rundt oss, og de siste 20 årene har klubben slitt med treningsforhold og rekruttering. Kommunen har siden 1970-tallet hatt flere planprosjekter på bygging av ny svømmehall, men har fram til nå ikke funnet plass til dette tiltaket.

Dagens situasjon:

Eksisterende svømmehall er bygget i 1960 og er et 12,5 meters anlegg. Anlegget har begrenset restlevetid og tilfredsstiller ingen av dagens krav til miljø, konkurranser, helsefremmede tiltak eller funksjon som et trivselsanlegg for barn og voksne.

Behov:

Befolkninga i Nordkapp har behov for svømmeopplæring, idrettslige svømmeaktiviteter, helsefremmede opptrening, folkebad og trivselstiltak for barn og voksne i vannmiljø. Målgruppen vil være minst 70% av kommunens innbyggere. Prosjektgruppas forprosjekt er et forslag som dekker alle disse behov. I Mulighetsanalysen for ny svømmehall i Nordkapp er det beregnet at anlegget vil ha 35 000 besøkende og en driftsinntekt på 2,5 millioner kroner.

Kommunestyrevedtak:

Nordkapp kommunestyre har enstemmig oppnevnt ei prosjektgruppe med mandat å legge fram forlag til bygging og finansiering av ny svømmehall i kommunen. Prosjektgruppa har fått utarbeidet et forprosjekt for ny svømmehall og foreslår å bygge en svømmehall med et byggeareal på 2.200 m2 og et basseng på 25 x 15,5 meter.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa har fått utarbeidet et forslag til svømmeanlegg(forprosjekt). Anlegget er sentralt plassert i nærheten av skoler, bibliotek, kino, kultursal og flere idrettsanlegg. Svømmehallen kan benyttes av hele kommunens befolkning og vil fremme bolyst, trivsel, helse og idrett.

Prosjektarbeid

Prosjektgruppa har utført planarbeidet i samarbeid med brukere og har presentert forprosjektet for styringsgruppa, formannskapet, kommunestyrets budsjettgruppe og i annonserte folkemøter.  Prosjektgruppa foreslår å bygge en svømmehall med et byggeareal på 2 200 m2 med et basseng på 25 x 15,5 meter.

Prosjektgruppas anbefaling til styringsgruppa:

PG anbefaler at kommunen går videre med prosjektet slik det framkommer i forprosjektet fra SE arkitekter. Forslaget går kort ut på å bygge et basseng med størrelse 25×15,5 meter med nødvendige garderober, badstuanlegg, garderober for kino, publikumsareal, oppvarmet del i svømmebasseng og areal for servering som også kan benyttes av kinopublikum og messe for ansatte på rådhuset.

Kommunestyret har i budsjett for 2018 satte av 1 millioner kroner til nytt basseng og prosjektgruppa ser for seg at kommunestyret for 2019 setter av ytterligere midler. En realistisk byggestart vil være i 2020.

Finansiering:

Forprosjektet har beregnet en byggekostnad for anlegget på ca. 90 millioner kroner, og en årlige netto driftskostnad på i underkant av 2 millioner kroner. I denne sammenheng kan det nevnes at Tana kommune ferdigstilte et sammenlignbart svømmeanlegg i 2018 til byggekostnad 70 millioner kroner. Staten gir et tilskudd på 30 millioner kroner for slike anlegg, og det står igjen 60 mil kr som kommunes andel. Prosjektgruppa har satt seg som mål å skaffe inntil 30 mil kr i ekstern finansiering, slik at kommunens kapitalbehov vil bli på 30 mil kr.

Hvordan finne sponsorer som kan delta i vår dugnad?

Gaver til frivillige organisasjoner:

En bedrift kan gi inntil kr 50 000,- til svømmehallprosjektet med rett til skattefradrag for dette beløpet (kilde: Skatteetaten 15.04.2019). Ordningen organiseres gjennom svømmeklubben og målgruppen er bedrifter i kommunen. Prosjektgruppa vil også vurdere regionale og nasjonale bedrifter som målgruppe.

Opprettelse av andelsbrev:

Kommunens innbyggere vil gjerne være med på finansieringen av svømmehallen og vi vil etablere en ordning med andelsbrev. Her kan alle som vil gi og ordningen organiseres gjennom svømmeklubben. Andelsbrevene har som målgruppe innbyggerne i kommunen (og utflyttede). Prosjektgruppa ser for seg andelsbrev på 1.000,- pr. andel.

Gaver fra sponsorer

I Norge har vi mange bedrifter og enkeltpersoner som har utviklet en strategi hvor de ønsker å være med på å utvikle bolyst og næringsutvikling i hele landet. Prosjektgruppa vil søke kontakt med slike bedrifter og personer, hvor formålet er å presentere vårt prosjekt for dem.

Ønsker du å støtte byggingen av ny svømmehall?

De som ønsker å støtte prosjektet bes ta kontakt med svømmehallgruppa. Pengegaver kan innbetales til kontonummer 4910 13 99817. Dersom det ønskes skattefradrag for pengegaven må virksomhetens organisasjonsummer eller privatpersonens fødsels- og personnummer oppgis slik at dette kan bli innrapportert til skatteetaten.

Framdriftsplan:

Prosjektgruppa ser for seg prosjektplanlegging i 2019 med oppstartsvedtak i kommunestyret høsten 2019. Byggestart i 2020.

Illustrasjonsbilde hentet fra rapport etter forprosjekt . SE-Arkitektur AS

Kontaktliste:

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med:

Arve Andersen                 tlf: 905 72 467      epost:   arve-andersen28@outlook.com

Bengt Altmann                 tlf: 993 22 722   epost: baltm@online.no

Liselotte Hansen            tlf: 478 38 275  epost:   liselotte.hansen@hotmail.com