Oppstart høsten 2016

Bassenget er for tiden stengt pga teknisk feil. Nordkapp svømmeklubb satser på oppstart mandag 19.september forutsatt at bassenget er åpnet.

Vi trenger flere trenere. Hvis ikke kan det være at ikke alle gruppene kommer i gang.

Vi hadde innmelding mandag 5.september. Det er fortsatt mulig å melde på ditt barn. Send sms til 90017938 dersom du ønsker å melde på ditt barn.

Se ellers klubbens Facebooksider for mer info : www.facebook.com/groups/nordkappsk

Årsmøte 17.mars 2016

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 17.mars kl 19:00 på Kystverket Troms og Finnmarks regionkontor i Fiskeriveien 3, Honningsvåg.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29.februar til post@nordkappsk.org eller postboks 208, 9751 Honningsvåg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.nordkappsk.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter:

 • Innkalling til årsmøte
 • Sakliste med dokumenter
 • Årsberetning
 • Revisjonsberetning
 • Ny lov for Nordkapp svømmeklubb
 • Årsmøte 3.februar 2015

  Det innkalles med dette til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb. Årsmøtet vil finne sted på Kystverket i Fiskerigata 3 onsdag 18.februar kl 19. Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!

  Viser til NIFs lovnorm § 15 Årsmøtets oppgaver

  (1) Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

  (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

  Årsmelding 2014

   Møtevirksomhet:

  Ordinært årsmøte ble avholdt 11.mars 2014 på Kystverket.
  Det har i tillegg vært avholdt 5 styremøter/trenermøter og et medlemsmøte.

   Styret i 2014:

  Leder: Jarl Gunnar Sandvik
  Nestleder: Bengt Altmann
  Kasserer: Ann-Evy Johannessen
  Sekretær: Fred Gjøran Einvik
  Styremedlem: Jeannette Echardt Nielsen
  Varamedlem: Johanne Mathisen
  Varamedlem: Gro Benjaminsen
  Revisorer: Harald Frantzen og Line Therese Gusdal

   Klubbens trenere

  Nordkapp svømmeklubb har hatt følgende trenere i 2014:
  Hege Riise, Jeannette Echardt Nielsen, Sigve Gusdal, Arnt Edmund Ofstad, Fred Gjøran Einvik, Kim Rune Frantzen, Jens Trygve Olsen, Marius Olsen, Jarl Gunnar Sandvik , Hans Magne Olsen og Andreas Ulvatne
  Nordkapp svømmeklubb sliter fortsatt med rekruttering av trenere, men fikk i 2014 kurset opp Hege Riise og Jeannette Echardt Nielsen.

   Medlemmer

  Tall fra idrettsregistreringen pr 31.12.2014 viser at vi har 81 aktive medlemmer. Disse er fordelt på 21 i alderen 0-5 år, 37 i alderen 6-12 år, 1 mellom 13 og 19 år og 22 eldre enn 26 år. Det er gledelig at vi har stort sett har fulle puljer på treningene, vi har til og med måttet sette noen barn på venteliste. Nå er det opprettet en ny pulje slik at pr 20.januar 2015 har vi 3 puljer i alderen 6 – 9 år, 1 pulje for approberte (10 år og eldre barn), 1 vanntilvenningspulje for barn mellom 0 og 5 år og 1 masterspulje. Flere av de på masters tenker å delta på NM for masters!

   Økonomi

  Årsregnskapet viser at Nordkapp svømmeklubb gikk med et overskudd på 64 000. Vi har også i år en del avvik fra budsjettet som ble satt opp i etterkant av årsmøtet. Dette gjelder både på inntekt – og utgiftpostene.
  Avvikene fra budsjettet skyldes blant annet at vi ikke har fått inn det vi budsjetterte for på egenandeler, pga av at vi har hatt lavere deltakelse på stevner enn forventet. Dermed avviker både egenandelene og stevneutgiftene. I tillegg har vi ikke fått inn det vi budsjetterte for på dugnader, noe som skyldes liten aktivitet på dette området. Vi ønsker i mye større grad at en foreldregruppe kan være med å bidra med å organisere inntektsgivende arrangementer som lotteri, flaskeinnsamlinger og lignende. I tillegg bør klubben arrangere sponsorsvøm som vi har gode erfaringer med fra tidligere år. Kommunen innførte husleie for alle for 2014 og dette har bidratt til økte kostnader for klubben.
  Vi har fått mer enn vi budsjetterte for på sponsormidler og medlemskontingent. I tillegg innførte vi treningsavgift for voksne. Samtidig har vi brukt mindre penger enn budsjettert på annonser, stevner, og lisenser, inventar og utstyr, premier og porto.

   Stevner og samlinger

  1. Kompetansehelga 22-23.mars, Gardermoen
  2. Svømmeaksjonen, 2 kurs mai og juni, Honningsvåg
  3. Trenerkurs 14-16.november, Bergen
  4. Julestevne 6. – 7. desember, Lakselv
  Nordkapp svømmeklubb sendte i 2014 kun svømmere på julestevnet! I 2015 ønsker vi å jobbe for at enda flere av svømmerne reiser på stevner for å representere klubben.

  Nordkapp svømmeklubb vil takke trenere, foresatte/foreldre og medlemmer for innsatsen i året som gikk.

  Honningsvåg, 20.01.2015
  Styret i Nordkapp svømmeklubb

  Svøm langt 2015 – Rhodos

  logo-svom-langt-2015

  «Svøm langt» er en mosjonskampanje som kan holdes i alle svømmehaller i Norge. Hensikten med kampanjen er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet.

  Målet er å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter i løpet av kampanjeperioden (5.000 meter for funksjonshemmede), og flest mulig barn til å svømme 2.500 meter (1.500 meter for funksjonshemmede). Kampanjen er nasjonal med nærmere 250 deltakende svømmehaller over hele landet.

  Som i alle år, er det også denne gangen flotte premier til noen heldige deltagere. Apollo er kampanjens reisesponsor og hovedpremien som blir trukket ut blant deltakerne går til kampanjens destinasjon som i år er Rhodos. Alle barn på 13 år og yngre som i perioden svømmer 2.500 meter får et diplom og blir med i trekningen om en ukestur for hele familien (fire personer) til Rhodos. I tillegg er det trekning av weekendopphold på Thon hotell i Norge for både til voksne og barn.

  Hver deltager får et registreringskort hvor de fører opp antall svømte meter for hver gang de svømmer. Deltakerne bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når de ønsker å svømme. Målet er 10.000 m for voksne og 2.500 m for barn, innen 31. mars. Funksjonshemmede voksne må svømme 5.000m, og funksjonshemmede barn 1.500m.

  Medlemsmøte onsdag 17.desember

  Det blir medlemsmøte på Corner onsdag 17.desember kl 18 – 20. Her vil svømmeklubben komme med litt informasjon om driften og planer for neste år. Det blir servert pizza og drikke. Alle medlemmer og deres foreldre/foresatte er hjertelig velkommen.

  Lærte å bli trygg i vann

  Totalt 31 barn fikk i sommer lære å bli trygge i vann i bassenget i Honningsvåg. Svømmeaksjonen 2014 ble gjennomført som planlagt med 31 seksåringer som deltakere fordelt på to kurs. Kursansvarlige var Hege Riise og Jeannette Echardt Nielsen. Aksjonen ble arrangert i samarbeid med Norges svømmeforbund og med Gjensidigestiftelsen som sponsor.

  Svømmeaksjonen 2014

  Nå er det tid for Svømmeaksjonen 2014! Nordkapp svømmeklubb kjører også i år to kurs, hvert med plass til 15 barn. Kursene går over 5 dager à 2 timer. Kursene er gratis og er for barn mellom 6 og 10 år som ikke er trygge i vann.

  I år prioriteres 6-åringene, dvs de som skal starte på skolen til høsten, men ved ledig kapasitet tilbys plassen til eldre barn. Påmeldingen ble gjort på lister i barnehagene eller til Hege Riise. Påmeldingsfristen var 7.mai.

  Det første kurset ble kjørt med kursstart søndag 18.mai. Kurs 2 kjøres som planlagt i uke 26. Kursene kjøres i samarbeid med Norges svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen.

  I Norge er det minst 150 000 barn i første til femte klasse kan ikke svømme. Til tross for at svømmeopplæring er en del av skolens ansvar er det mange barn som ikke får den opplæringen de har rett på. Gjensidigestiftelsen har i flere år satt fokus på dette problemet gjennom Svømmeaksjonen og har til nå lært nesten 48 000 barn å bli trygge i vann. I år blir det gitt kurs til rundt 7 000 barn som under aksjonen ofte tar sine første svømmetak.

  Målet med Svømmeaksjonen er at de barna som trenger det mest får tildelt gratis Svømmeaksjonskurs. Retningslinjene for tildeling:

  • Kurs til utrygge 6-åringer (siste år i barnehagen) prioriteres
  • Kurs til utrygge innvandrerbarn prioriteres
  • Kursene skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i skolen
  • Aksjonen skal være landsdekkende

  Les mer på www.svommeaksjonen.no

   

  Fra arkivet: Festivalsvømming i Skarsvåg 1980

  Fra utklippsarkivet har vi funnet dette fra Finnmarksposten 1980.

  bengt_astri_lindatl_veronicasfMeget vellykket er attesten vi vil gi på svømmestevnet som ble arrangert i Skarsvåg sist tirsdag. Ca 70 deltakere i årsklassene 1964-1973 deltok i 27 forskjellige øvelser. Noen av svømmerne var i tillegg med i flere øvelser.

  Deltakerne kom fra Skarsvåg, Gjesvær, Honningsvåg og Nordvågen. – Det er første gang vi i Nordkapp Svømmeklubb arrangerer stevne i Skarsvåg, og det er artig at skarsvågingene er kommet med i konkurransene, sier stevneleder Bengt Altmann til Fp.

  Mange bra resultater ble oppnådd. Vi nevner at Odd Arne Nilsen satte en fin rekord på 100 m fri i kl. -65. Janne Mathisens tid på 100 m fri kl. -69 og Rolf Arne Altmanns vinnertid på 25 m bryst i kl. -73 er fine. Likedan Karin Østmos tid på 100 m bryst kl. -64, Monica Mathisen på 25 m fr kl. -70 og 6-åringen Espen Eriksens tid på 25 m fri.

  Resultater:
  100 m bryst jenter 1964:
  1.Anne Kari Østmo                         1.41,6
  2.Britt Annie Sandvik                     1.48,8
  3.Edel Ingebrigtsen                         2.13,3

  100 m bryst jenter 1965:
  1.Aina Andreassen                          2.04,4

  100 m fri gutter 1965:
  1.Odd Arne Nilsen                          1.07,0
  2.Leif Vidar Hansen                       1.14,6
  3.Per Helge Andreassen              1.17,5

  100 m fri gutter 1967:
  1.Geir Oscar Olsen                         1.33,7
  2.Roger Walsøe                               1.37,5
  3.Roar Høyen                                   1.38,5
  4.Tommy Knedahl                         1.39,5

  100 m bryst jenter 1968:
  1.Hildegunn Rosted                       1.44,4
  2.Anne Catrine Eilertsen              2.09,1
  3.Astrid Helgesen                            3.12,0

  50 m bryst jenter 1970:
  1.Lene Holst                                       48,7
  2.Inger Lene Eilertsen                    49,4
  3.Sissel Iversen                                 50,0
  4.Catrine Olsen                                 56,2

  100 m fri gutter 1969:
  1.Allan Håkonsen                            1.54,8

  25 m fri gutter 1971:
  1.Ulf Helge Hansen                           23,1

  100 m fri gutter 1968:
  1.Paul Arvid Andreassen              1.52,8

  100 m fri jenter 1969:
  1.Janne Mathisen                           1.21,0
  2.Kari Mette Hansen                      1.27,6
  3.Evy Knedahl                                  1.33,8
  4.Janne Rosted                                1.33,9

  50 m bryst gutter 1970:
  1.Bjørn Inge Mikkelsen                     56,5
  2.Bjørn Josefsen                              1.08,8
  3.Øystein Eriksen                            1.12,0

  25 m fri jenter 1971:
  1.Gunn Veronica Hansen                22,5
  2.Yvonn Grundnes                             22,7
  3.Mariell Andersen                            22,8
  4.Vibeke Hansen                                26,3

  25 m bryst gutter 1972:
  1.Tom Roald Hansen                       36,3

  25 m bryst gutter 1973:
  1.Rolf Arne Altmann                        33,4
  2.Bernt Ø. Salamonsen                  40,0

  100 m fri jenter 1964:
  1.Anne Kari Østmo                         1.24,8
  2.Britt Annie Sandvik                    1.34,5

  100 m bryst gutter 1965:
  1.Odd Arne Nilsen                         1.29,2
  2.Leif Vidar Hansen                      1.29,8
  3.Per Helge Andreassen             1.37,5

  100 m bryst gutter 1967:
  1.Roger Walsøe                             1.47,0
  2.Roar Høyen                                 1.50,2
  3.Tommy Knedahl                       1.55,5

  100 m fri jenter 1968:
  1.Hildegunn Rosted                   1.35,4
  2.Astrid Helgesen                        2.58,2

  50 m bryst gutter 1969:
  1.Kåre Høyen                                  55,4
  2.Allan Håkonsen                       1.05,0

  25 m fri jenter 1970:
  1.Monica Mathisen                        17,3
  2.Inger Lene Eilertsen                  19,0
  3.Lene Holst                                    19,4
  4.Catrine Olsen                              23,7

  25 m bryst gutter 1971:
  1.Ulf Helge Hansen                      32,5

  100 m bryst gutter 1968:
  1.Paul A. Andreassen                 2.11,6

  50 m bryst jenter 1969:
  1.Anette Olsen                               45,9
  2.Kari Mette Hansen                    49,2
  3.Janne Mathisen                         49,7
  4.Liv Anita Eilertsen                     52,9

  25 m fri gutter 1970:
  1.Bjørn Inge Mikkelsen             18,8
  2.Øystein Eriksen                        23,8
  3.Bjørn Josefsen                          24,0

  25 m bryst jenter 1971:
  1.Hege Olsen                                 25,5
  2.Gunn Veronica Hansen         26,8
  3.Mariell Andersen                      27,6
  4.Yvonn Grundnes                      27,8

  25 m fri gutter 1972:
  1.Tom Roald Hansen                   25,4

  25 m fri gutter 1973:
  1.Espen Eriksen                             31,3
  2.Rolf Arne Altmann                    33,6

  Stafett 4×50 m fri:
  1.Honningsvåg                              2.25,6

  Fra arkivet: 25-års jubileum

  linda_strøm_olsenFinnmark Dagblad hadde en artikkel i slutten av 1984 som omhandlet Nordkapp svømmeklubb foran klubbens 25 års jubileum. I artikkelen står det at Nordkapp Svømmeklubb blomstrer igjen som aldri før. Med 55 unge, aktive svømmere går klubben snart inn i et jubileumsår. De 25 årene klubben har eksistert har det nemlig gått opp og ned, men nå ser det imidlertid ut som om svømmesporten i Nordkapp rir på en bølgetopp. Spørsmålet avisen stiller seg er bare om hvor lenge det vil vare.

  Formann Eva Klevstad sier at hun er redd klubben vil miste aktive svømmere dersom vi ikke med tiden får et 25-meters svømmebasseng i kommunen. Det så man på slutten av 70-årene og i begynnelsen av 80-årene. Da sluttet den ene svømmeren etter den andre og oppslutningen om klubben var lik null.

  rolfarneTil tross for dette har klubben klart å drive fram en rekke gode svømmere på relativt kort tid. Etter en reorganisering av klubben har svømmere som Linda Strøm Olsen, Rolf Arne Altmann og Jens Trygve Olsen gjort seg godt bemerket på stevner rundt i fylket. Klubben opplever ikke det samme problemet som mange andre svømmeklubber gjør, nemlig trenermangel. Klubben har hele ti trenere beskjeftiget. Problemet er den lille kapasiteten bassenget har. Klubben har 14 timer i bassenget i uka og betaler 75 kroner timen i leie. Klubben får subsidiert halvparten av normal pris på 150 kroner.