Meny Lukk

Årsmøte 21.mars 2024

Nordkapp svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 21.mars 2024 kl 19 på Kystverket, Fiskeriveien 3.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på Nordkapp svømmeklubbs nettside.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
  • Folkebad i regi av svømmeklubben?
  • Ny svømmehall
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  • a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).
  • b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  • e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

   Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
  • Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.