Meny Lukk

Svømmehallgruppas prosjekt: Ny svømmehall i Nordkapp

Illustrasjonsbilde hentet fra rapport etter forprosjekt . SE-Arkitektur AS

Prosjektgruppas forslag som er overlevert kommunestyret presentert på folkemøtet 20.oktober 2021

Bakgrunn:

Nordkapp kommune fikk sin første svømmehall i 1960 og det var den gang det flotteste idrettsanlegget i kommunen. Svømmehallen ble brukt av skole, idrettslag og befolkninga for øvrig. Nordkapp svømmeklubb ble etablert det samme året, og i flere år hadde klubben flere av Nord-Norges beste svømmere. Nye og større anlegg ble bygget i kommunene rundt oss, og de siste 20 årene har klubben slitt med treningsforhold og rekruttering. Kommunen har siden 1970-tallet hatt flere planprosjekter på bygging av ny svømmehall, men har fram til nå ikke funnet plass til dette tiltaket.

Dagens situasjon:

Eksisterende svømmehall er bygget i 1960 og er et 12,5 meters anlegg. Anlegget har begrenset restlevetid og tilfredsstiller ingen av dagens krav til miljø, konkurranser, helsefremmede tiltak eller funksjon som et trivselsanlegg for barn og voksne.

Behov:

Befolkninga i Nordkapp har behov for svømmeopplæring, idrettslige svømmeaktiviteter, helsefremmede opptrening, folkebad og trivselstiltak for barn og voksne i vannmiljø. Målgruppen vil være 100% av kommunens innbyggere. Prosjektgruppas forprosjekt er et forslag som dekker alle disse behov.

Kommunestyrevedtak:

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte i desember 2019 å bevilge 31 millioner kroner til ny svømmehall. Det er beregnet et sannsynlig statlig tilskudd på 31,5 millioner kroner. Dermed er både kommunale og statlige midlene er på plass. Planlagt oppstart av bygging er i 2021.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa har fått utarbeidet et forslag til svømmeanlegg(forprosjekt). Anlegget er sentralt plassert i nærheten av skoler, bibliotek, kino, kultursal og flere idrettsanlegg. Svømmehallen kan benyttes av hele kommunens befolkning og vil fremme bolyst, trivsel, helse og idrett.

Prosjektarbeid

Prosjektgruppa har utført planarbeidet i samarbeid med brukere og har presentert forprosjektet for styringsgruppa, formannskapet, kommunestyrets budsjettgruppe og i annonserte folkemøter.  Prosjektgruppa foreslår å bygge en svømmehall med et byggeareal på 2 000 m2 med et basseng på 25 x 15,5 meter.

Prosjektgruppas anbefaling til styringsgruppa:

PG anbefaler at kommunen går videre med prosjektet slik det framkommer i forprosjektet fra SE arkitekter. Forslaget går kort ut på å bygge et basseng med størrelse 25×15,5 meter med nødvendige garderober, badstuanlegg, garderober for kino, publikumsareal, oppvarmet del i svømmebasseng og areal for servering som også kan benyttes av kinopublikum og messe for ansatte på rådhuset.

Kommunestyret har i budsjett for 2018 satt av 1 millioner kroner til nytt basseng, i budsjett for 2019 5 millioner kroner og i kommunestyremøte i desember 2019 vedtatt å sette av ytterligere 30 millioner kroner.  En realistisk byggestart vil være i 2021.

Siste forslag fra prosjektgruppa som er overlevert kommunestyret.

Finansiering:

Forprosjektet har beregnet en byggekostnad for anlegget på ca. 90 millioner kroner, og en årlige netto driftskostnad på i underkant av 2 millioner kroner. I denne sammenheng kan det nevnes at Tana kommune ferdigstilte et sammenlignbart svømmeanlegg i 2018 til byggekostnad 70 millioner kroner. Staten gir et tilskudd på 30 millioner kroner for slike anlegg, og kommunes har bevilget 36 milloner kroner som sin andel. Prosjektgruppa har satt seg som mål å skaffe inntil 30 mil kr i ekstern finansiering, slik at svømmeanlegget blir fullfinansiert til en byggekostnad på 90 mil kr.

Hvordan finne sponsorer som kan delta i vår dugnad?

Gaver til frivillige organisasjoner:

Nordkapp svømmeklubb kan motta gaver som gir rett til skattefradrag, både for private og bedrifter. En bedrift/privat kan gi inntil kr 50 000,- til svømmehallprosjektet med rett til skattefradrag for dette beløpet. Ordningen organiseres praktisk gjennom svømmeklubben og målgruppen er bedrifter og private i kommunen. Prosjektgruppa vil også vurdere regionale og nasjonale bedrifter som målgruppe (kilde: Skatteetaten 15.04.2019).

Lokale entreprenører – bedrifter:

Bedrifter som ønsker å gi gaver med eget arbeid kan også bidra.

Gaver fra sponsorer

I Norge har vi mange bedrifter og enkeltpersoner som har utviklet en strategi hvor de ønsker å være med på å utvikle bolyst og næringsutvikling i hele landet. Prosjektgruppa vil søke kontakt med slike bedrifter og personer, hvor formålet er å presentere vårt prosjekt for dem.

Ønsker du å støtte byggingen av ny svømmehall?

De som ønsker å støtte prosjektet bes ta kontakt med svømmehallgruppa. Pengegaver kan innbetales til kontonummer 4910 13 99817. Dersom det ønskes skattefradrag for pengegaven må virksomhetens organisasjonsummer eller privatpersonens fødsels- og personnummer oppgis slik at dette kan bli innrapportert til skatteetaten.

Vipps Svømmehallgruppa: #688650

Framdriftsplan:

Kommunestyret vedtok i desember 2019 å finansiere kommunal andel for ny svømmehall på kroner 36 millioner kroner, med prosjektplanlegging i 2020 og byggestart i 2021.

Illustrasjonsbilde hentet fra rapport etter forprosjekt . SE-Arkitektur AS

Kontaktliste:

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med:

Arve Andersen                 tlf: 905 72 467      epost:   arve-andersen28@outlook.com

Bengt Altmann                 tlf: 993 22 722   epost: baltm@online.no

Liselotte Hansen            tlf: 478 38 275  epost:   liselotte.hansen@hotmail.com