Årsmøte

Nordkapp svømmeklubb vil arrangere årsmøte digitalt (på Teams) torsdag 8.april kl 19. Vanlige årsmøtesaker.

Sakliste:
1.           Godkjenne de stemmeberettigede.
2.         Velge dirigent(er).
3.         Velge protokollfører(e).
4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5.         Godkjenne innkallingen.
6.         Godkjenne saklisten.
7.         Godkjenne forretningsorden.
8a.         Behandle idrettslagets årsberetning for 2019.
8b.         Behandle idrettslagets årsberetning for 2020.
9a.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning for 2019.
9b.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning for 2020.
10.       Behandle forslag og saker.
a) Lov for Nordkapp svømmeklubb
11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12.       Vedta idrettslagets budsjett.
13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14.       Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Årsmøte 28.mars 2017

Nordkapp svømmeklubb avholdt årsmøte 28.mars 2017. Styret fortsetter. Følgende sitter i styret i Nordkapp svømmeklubb:
Leder Sigve Gusdal
Nestleder Bengt Altmann
Styremedlem Ann-Evy Johannnessen
Styremedlem Hege Riise
Styremedlem Fred Gjøran Einvik

Under finnes lenke til årsmøtedokumentene. Protokollen blir lagt ut så fort den er klar elektronisk.

Innkalling årsmøte

Sakliste og saksdokumenter til årsmøtet

Årsmelding 2016

Årsmøte 17.mars 2016

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 17.mars kl 19:00 på Kystverket Troms og Finnmarks regionkontor i Fiskeriveien 3, Honningsvåg.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29.februar til post@nordkappsk.org eller postboks 208, 9751 Honningsvåg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.nordkappsk.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter:

 • Innkalling til årsmøte
 • Sakliste med dokumenter
 • Årsberetning
 • Revisjonsberetning
 • Ny lov for Nordkapp svømmeklubb
 • Årsmøte 3.februar 2015

  Det innkalles med dette til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb. Årsmøtet vil finne sted på Kystverket i Fiskerigata 3 onsdag 18.februar kl 19. Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!

  Viser til NIFs lovnorm § 15 Årsmøtets oppgaver

  (1) Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

  (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

  Årsmelding 2014

   Møtevirksomhet:

  Ordinært årsmøte ble avholdt 11.mars 2014 på Kystverket.
  Det har i tillegg vært avholdt 5 styremøter/trenermøter og et medlemsmøte.

   Styret i 2014:

  Leder: Jarl Gunnar Sandvik
  Nestleder: Bengt Altmann
  Kasserer: Ann-Evy Johannessen
  Sekretær: Fred Gjøran Einvik
  Styremedlem: Jeannette Echardt Nielsen
  Varamedlem: Johanne Mathisen
  Varamedlem: Gro Benjaminsen
  Revisorer: Harald Frantzen og Line Therese Gusdal

   Klubbens trenere

  Nordkapp svømmeklubb har hatt følgende trenere i 2014:
  Hege Riise, Jeannette Echardt Nielsen, Sigve Gusdal, Arnt Edmund Ofstad, Fred Gjøran Einvik, Kim Rune Frantzen, Jens Trygve Olsen, Marius Olsen, Jarl Gunnar Sandvik , Hans Magne Olsen og Andreas Ulvatne
  Nordkapp svømmeklubb sliter fortsatt med rekruttering av trenere, men fikk i 2014 kurset opp Hege Riise og Jeannette Echardt Nielsen.

   Medlemmer

  Tall fra idrettsregistreringen pr 31.12.2014 viser at vi har 81 aktive medlemmer. Disse er fordelt på 21 i alderen 0-5 år, 37 i alderen 6-12 år, 1 mellom 13 og 19 år og 22 eldre enn 26 år. Det er gledelig at vi har stort sett har fulle puljer på treningene, vi har til og med måttet sette noen barn på venteliste. Nå er det opprettet en ny pulje slik at pr 20.januar 2015 har vi 3 puljer i alderen 6 – 9 år, 1 pulje for approberte (10 år og eldre barn), 1 vanntilvenningspulje for barn mellom 0 og 5 år og 1 masterspulje. Flere av de på masters tenker å delta på NM for masters!

   Økonomi

  Årsregnskapet viser at Nordkapp svømmeklubb gikk med et overskudd på 64 000. Vi har også i år en del avvik fra budsjettet som ble satt opp i etterkant av årsmøtet. Dette gjelder både på inntekt – og utgiftpostene.
  Avvikene fra budsjettet skyldes blant annet at vi ikke har fått inn det vi budsjetterte for på egenandeler, pga av at vi har hatt lavere deltakelse på stevner enn forventet. Dermed avviker både egenandelene og stevneutgiftene. I tillegg har vi ikke fått inn det vi budsjetterte for på dugnader, noe som skyldes liten aktivitet på dette området. Vi ønsker i mye større grad at en foreldregruppe kan være med å bidra med å organisere inntektsgivende arrangementer som lotteri, flaskeinnsamlinger og lignende. I tillegg bør klubben arrangere sponsorsvøm som vi har gode erfaringer med fra tidligere år. Kommunen innførte husleie for alle for 2014 og dette har bidratt til økte kostnader for klubben.
  Vi har fått mer enn vi budsjetterte for på sponsormidler og medlemskontingent. I tillegg innførte vi treningsavgift for voksne. Samtidig har vi brukt mindre penger enn budsjettert på annonser, stevner, og lisenser, inventar og utstyr, premier og porto.

   Stevner og samlinger

  1. Kompetansehelga 22-23.mars, Gardermoen
  2. Svømmeaksjonen, 2 kurs mai og juni, Honningsvåg
  3. Trenerkurs 14-16.november, Bergen
  4. Julestevne 6. – 7. desember, Lakselv
  Nordkapp svømmeklubb sendte i 2014 kun svømmere på julestevnet! I 2015 ønsker vi å jobbe for at enda flere av svømmerne reiser på stevner for å representere klubben.

  Nordkapp svømmeklubb vil takke trenere, foresatte/foreldre og medlemmer for innsatsen i året som gikk.

  Honningsvåg, 20.01.2015
  Styret i Nordkapp svømmeklubb