Meny Lukk

Årsmøte for 2019 og 2020 – 8.april 2021

Nordkapp svømmeklubb vil arrangere årsmøte digitalt (på Teams) torsdag 8.april kl 19. Vanlige årsmøtesaker.

Sakliste:
1.           Godkjenne de stemmeberettigede.
2.         Velge dirigent(er).
3.         Velge protokollfører(e).
4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5.         Godkjenne innkallingen.
6.         Godkjenne saklisten.
7.         Godkjenne forretningsorden.
8a.         Behandle idrettslagets årsberetning for 2019.
8b.         Behandle idrettslagets årsberetning for 2020.
9a.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning for 2019.
9b.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning for 2020.
10.       Behandle forslag og saker.
a) Lov for Nordkapp svømmeklubb
11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12.       Vedta idrettslagets budsjett.
13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14.       Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.