Meny Lukk

Innkalling til årsmøte for driftsåret 2022

Styret i Nordkapp svømmeklubb innkalte til årsmøte torsdag 16.mars kl 19:30 på Kystverket, men dette møtet hadde for få oppmøtte til at det var vedtaksdyktig. Styret vil derfor innkalle til nytt årsmøte tirsdag 25.april kl 18:00 på Kystverket.

Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumentene vil gjøres tilgjengelig på denne siden.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
  og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
  fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
  varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
  varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap