Meny Lukk

Årsmøte 3.februar 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb. Årsmøtet vil finne sted på Kystverket i Fiskerigata 3 onsdag 18.februar kl 19. Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!

Viser til NIFs lovnorm § 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

Årsmelding 2014

  Møtevirksomhet:

Ordinært årsmøte ble avholdt 11.mars 2014 på Kystverket.
Det har i tillegg vært avholdt 5 styremøter/trenermøter og et medlemsmøte.

  Styret i 2014:

Leder: Jarl Gunnar Sandvik
Nestleder: Bengt Altmann
Kasserer: Ann-Evy Johannessen
Sekretær: Fred Gjøran Einvik
Styremedlem: Jeannette Echardt Nielsen
Varamedlem: Johanne Mathisen
Varamedlem: Gro Benjaminsen
Revisorer: Harald Frantzen og Line Therese Gusdal

  Klubbens trenere

Nordkapp svømmeklubb har hatt følgende trenere i 2014:
Hege Riise, Jeannette Echardt Nielsen, Sigve Gusdal, Arnt Edmund Ofstad, Fred Gjøran Einvik, Kim Rune Frantzen, Jens Trygve Olsen, Marius Olsen, Jarl Gunnar Sandvik , Hans Magne Olsen og Andreas Ulvatne
Nordkapp svømmeklubb sliter fortsatt med rekruttering av trenere, men fikk i 2014 kurset opp Hege Riise og Jeannette Echardt Nielsen.

  Medlemmer

Tall fra idrettsregistreringen pr 31.12.2014 viser at vi har 81 aktive medlemmer. Disse er fordelt på 21 i alderen 0-5 år, 37 i alderen 6-12 år, 1 mellom 13 og 19 år og 22 eldre enn 26 år. Det er gledelig at vi har stort sett har fulle puljer på treningene, vi har til og med måttet sette noen barn på venteliste. Nå er det opprettet en ny pulje slik at pr 20.januar 2015 har vi 3 puljer i alderen 6 – 9 år, 1 pulje for approberte (10 år og eldre barn), 1 vanntilvenningspulje for barn mellom 0 og 5 år og 1 masterspulje. Flere av de på masters tenker å delta på NM for masters!

  Økonomi

Årsregnskapet viser at Nordkapp svømmeklubb gikk med et overskudd på 64 000. Vi har også i år en del avvik fra budsjettet som ble satt opp i etterkant av årsmøtet. Dette gjelder både på inntekt – og utgiftpostene.
Avvikene fra budsjettet skyldes blant annet at vi ikke har fått inn det vi budsjetterte for på egenandeler, pga av at vi har hatt lavere deltakelse på stevner enn forventet. Dermed avviker både egenandelene og stevneutgiftene. I tillegg har vi ikke fått inn det vi budsjetterte for på dugnader, noe som skyldes liten aktivitet på dette området. Vi ønsker i mye større grad at en foreldregruppe kan være med å bidra med å organisere inntektsgivende arrangementer som lotteri, flaskeinnsamlinger og lignende. I tillegg bør klubben arrangere sponsorsvøm som vi har gode erfaringer med fra tidligere år. Kommunen innførte husleie for alle for 2014 og dette har bidratt til økte kostnader for klubben.
Vi har fått mer enn vi budsjetterte for på sponsormidler og medlemskontingent. I tillegg innførte vi treningsavgift for voksne. Samtidig har vi brukt mindre penger enn budsjettert på annonser, stevner, og lisenser, inventar og utstyr, premier og porto.

  Stevner og samlinger

1. Kompetansehelga 22-23.mars, Gardermoen
2. Svømmeaksjonen, 2 kurs mai og juni, Honningsvåg
3. Trenerkurs 14-16.november, Bergen
4. Julestevne 6. – 7. desember, Lakselv
Nordkapp svømmeklubb sendte i 2014 kun svømmere på julestevnet! I 2015 ønsker vi å jobbe for at enda flere av svømmerne reiser på stevner for å representere klubben.

Nordkapp svømmeklubb vil takke trenere, foresatte/foreldre og medlemmer for innsatsen i året som gikk.

Honningsvåg, 20.01.2015
Styret i Nordkapp svømmeklubb