Meny Lukk

Sånn startet det hele…

Liselotte Hansen gjorde  i forbindelse med Nordkapp svømmeklubbs 50-årsjubileum i 2010 et solid stykke arbeid for å kartlegge historien til klubben. Hun bladde seg gjennom årgang etter årgang av Finnmarksposten og Vestfinnmark Arbeiderblad for å finne artikler om klubben. Her kommer et utdrag av det Liselotte fant.

I Vestfinnmark Arbeiderblad 15.januar 1960 stod det skrevet bl.a dette: Birger Altmann og Jac Lande leder kurs for 13 nye svømmeinstruktører i svømmehallen i Hammerfest. I tillegg til deltakere fra Hammerfest så er det tre fra Alta og tre fra Honningsvåg. De fra Honningsvåg som deltok var Tor Sandvik, Knut Selnes og Anbjørn Selnes.

Så i Vestfinnmark Arbeiderblad 30. januar 1960 står følgende overskrift:

”FLISELEGGING I SVØMMEHALLEN I HONNINGSVÅG ER I FULL GANG”

Og 8. april 1960:

”……HONNINGSVÅG SVØMMEHALL FERDIG I APRIL – INNVIELSE MULIGENS I MAI.

I begge tilfellene er det rektor Tormod Olsen som informerer avisen. Han var på den tiden formann i styret for samfunnshuset Turn. I siste innlegg sier Tormod Olsen at han håper bassenget er i bruk ved påsketider. Her tilføyes om de får vann. Helt naturlig for det er prekær vannmangel i Honningsvåg.

Tenk hvilke forventninger det var i lokalmiljøet til den nye svømmehallen? Og hvor mange var det som kunne svømme på den tiden?  I den samme avisen sto også denne artikkelen:

STOR INTERESSE FOR SVØMMEKLUBB I HONNINGSVÅG.

Det er stor interesse for svømmeklubb i Honningsvåg nå når den nye svømmehallen i tilknytning til samfunnshuset står ferdig om kort tid. Ideens far er rektor Tormod Olsen, som for øvrig er en ungdommens initiativtaker på så mange måter, selv om han nå snart står ferdig til å forlate Honningsvåg er han til siste stund med på å lansere denne tanken.

Det er i grunnen ikke meg som står bak dette initiativet, sier han da vi ber han fortelle om det. Men når vi går han nærmere inn på klingen så er det han likevel. – Jeg har riktignok tatt initiativet til å få startet en svømmeklubb, sier han, men har ikke noe med svømmeklubben å gjøre. Det er bare en førsteimpuls fra min side. Jeg ser det som en meget viktig oppgave ved at stedet nå får svømmehall at det blir startet en svømmeklubb som tar seg av svømmeopplæringen. Samfunnshusets styre må videre se det som sin oppgave å skape størst mulig interesse omkring svømmingen. En er dermed samtidig med på å sikre det rent driftsmessige ved svømmehallen.

Vi får videre vite at det i så måte er nedsatt et arbeidsutvalg med lærer Nils Tuff Carlsen som formann. Etter det vi videre erfarer vil svømmeklubben i Honningsvåg visstnok være en realitet innen svømmehallen åpner. Det nedsatte arbeidsutvalget jobbet nok godt og fort for 27.april 1960 står det i Vestfinnmark Arbeiderblad

NORDKAPP SVØMMEKLUBB DANNET I HONNINGSVÅG

Starter med instruktørkurs i mai.

Det nedsatte arbeidsutvalget for danning av svømmeklubb i Honningsvåg hadde forleden innbudt til konstituerende møte. Møtet ble innledet av Armand Bjerke, og etter åpning av møtet, og en kort orientering om det videre arbeid gikk en over til et valg.

Som formann ble foreslått Bjerke, og han satte frem forslag om at arbeidsutvalget skulle bli sittende som styre for svømmeklubben. Klubbens styre fikk følgende sammensetning:

Formann:        Armand Bjerke
Sekretær:        Nils Tuff Carlsen
Kasserer:        John Stigen
Styremedlemmer : Klas Johnsen og Asbjørn Sivertsen

Det ble også oppnevnt tillitsmenn for de ulike gruppene, og disse ble valgt:

Herregruppa:                  Tor Sandvik
Kvinnegruppa:                Else Kokvik
Ungdomsgruppe gutter: Knut Selnes
Ungdomsgruppe jenter: Greta Engelsvik

Etter valget var det klubbens navn som sto for tur. Det var her to forslag:

1. Honningsvåg svømmeklubb
2. Nordkapp Svømmeklubb

Uten nevneverdig diskusjon ble det vedtatt at klubbens navn skal være NORDKAPP SVØMMEKLUBB. En av klubbens første oppgaver er nå å få arrangert et instruktørkurs, slik at klubben kan få en stab av instruktører. Dersom alt går i orden, vil et slikt kurs bli avholdt i tiden 3. – 15. mai. Til dette første kurs i svømmeklubbens regi, kan bare svømmedyktige melde seg, og under forutsetning at de gjør tjeneste som instruktører ved kurs arrangert av svømmeklubben.

Før møtet ble hevet uttrykte formannen det ønske at interesserte ville tegne seg som medlemmer i den nye klubben. Til hjelp for interesserte vil det bli trykt opp og lagt ut søknadsskjema for medlemskap i klubben. Slike vil bli lagt ut på følgende steder: Honningsvåg Bokhandel, Honningsvåg Samvirkelag, Kjelvik Sparebank og Lensmannskontoret.

Etter møtet var det høve til å tegne seg som medlemmer, og selv om ikke medlemstallet i første omgang ble så stort, er det å håpe at denne klubben kan bli i stand til å drive et effektivt arbeid i svømmeopplæringen, for derved å hindre de mange drukningsulykker som hvert år skjer i landet vårt.

Og om Nordkapp Svømmeklubb står det 18.mai 1960 følgende i Vestfinnmark Arbeiderblad:

FERSKE SVØMMEINSTRUKTØRER I HONNINGSVÅG.

Et kurs for svømmeinstruktører er nylig avviklet i Honningsvåg under ledelse av fylkesinstruktør Odd Hagen fra Kirkenes og fredag var hele truppen samlet på svømmehallen til den siste felles leksjon før avslutning. Det har vært et meget lærerikt kurs. Betingelsen for å være med på dette kurset var at en kunne svømme fra før av – men jammen har vi lært mye vi ikke kunne – sa en av deltakerne vi snakket med. Hagen har i en tidligere samtale med VA gitt deltakerne en meget god attest. Tilbake står da å si at både instruktør og deltakere, dvs. de nyutdannede instruktørene, er meget tilfreds og kurset har vært i alle deler vellykket.

Vestfinnmark Arbeiderblad fredag 9. september 1960:

NÅ GJELDER DET……………….

I svømmehallen er her mange som skal ta svømmeknappen. Guttene var i flertall, menn var det mindre av. 22 gutter og 6 voksne tok knappen denne dagen – strålende resultat som det er all grunn til å publisere. Guttene svømte som fisker, målbevisste, innbitt energi og innsatsvilje preget alle som en, og det hele var rett og slett imponerende.

En av de aller yngste som klarte knappen den dagen, var 13 åringen Karl Johan Pettersen. Tirsdag er det pikenes tur og damene med. Vel – damene skulle vel ha rangen også til å komme i avisa – men ikke denne gangen, men det kommer, det kommer.

 Finnmark Dagblad mandag 12. september 1960:

DE YNGSTE GÅR FORAN I SVØMMEKNAPP- KONKURRANSEN I HONNINGSVÅG.

La oss med en gang si det: dagens lille dame i Honningsvåg etter svømmeknappkonkurransen er 9 årige lille Tove Uttakleiv. (Fyller 10 år i oktober) Hun klarte distansen 200 m med glans, ferdighet og innbitt energi. Vi gratulerer og lar lille Tove stå som en verdig eksponent for de yngste av den yngre garde og som et eksempel for de voksne som skuffet stort i deltakelsen om svømmeknappen.

Det heter gjerne at de voksne skal foregå barna med et godt eksempel, men når det gjelder svømmeknappen så er det barna som er gått foran. Men, heldigvis det motsatte skjer også. Et ektepar tok knappen nettopp for å oppmuntre barna til det samme. Slik skal det være. Vi vil gjerne være med å gi svømmeopplæringen all mulig omtale og goodwill, og under mottoet ”hver svømmer en livredder”, skulle alle skjønne betydningen, både liten og stor.

Hva ble så faciten av svømmeknappkonkurransen i Honningsvåg? Spørsmålet rettes til formannen i Nordkapp Svømmeklubb, lærer Armand Bjerke.

I alt 89 tok knappen her. 19 jenter og 49 gutter under 18 år, og 4 kvinner og 17 menn. Et ord til de voksne som ikke har tatt knappen: ”Jeg er skuffet over de voksne”, sier Bjerke, men han håper vinteren bil gi et bedre resultat i retning av at alle kan nytte svømmehallen fullt ut, både de som er medlemmer og de som ikke er medlemmer, og at man til neste arrangement får en større oppslutning fra de voksnes side. Jeg er klar over at mange har tatt svømmeknappen, men her er anledning til å gå videre. Vi har som kjent 5-års knappen, 10-års knappen og 20-års knappen.

Når det gjelder unge og da i særlig grad de yngste, så er jeg imponert over interessen og oppslutningen. Her burde de voksne følge etter, sier Bjerke som mener at man må la det bli interesse for svømme-saken i hjemmet. Først bør foreldrene selv gå foran med å ta svømmeknappen, så vil sikkert barna følge etter i enda større utstrekning.

Endelig ber Bjerke oss rette på en liten misforståelse. Vi nevnte forleden at det var planer om en barnas svømmeklubb. Det er feil, det skulle være en barnas svømmeskole. Dette med barnas svømmeklubb har medført en rekke henvendelser om å bli opptatt i en slik klubb. Det kan vi ikke, sier Bjerke, vi har ikke instruktører nok. Derimot er barnas svømmeskole med en kurstid på 10 – 12 timer vil vi forsøke å komme i gang med i løpet av høsten hvis vi lykkes.

Finnmark Dagblad 29. september 1960:

NORDKAPP SVØMMEKLUBB LAR SEG IKKE SKREMME AV VANNMANGEL OG NOE FOR LITEN OPPSLUTNING.

Nordkapp svømmeklubb, Honningsvåg, hadde medlemsmøte lørdag. Det var relativt liten oppslutning og særlig skuffende var det at så mange av de aktive svømmerne ikke møtte frem.

Klubbstyrets forslag om arbeidsplan for høsten og vinteren samt en del mindre saker ble enstemmig vedtatt. Den viktigste saken på dette møtet var å få stiftet en yngre avdeling og dette ble gjort. Det gjelder her ungdom fra 12 – 17 år og betingelsene for å bli opptatt i klubben er at de må avlegge en prøve på at de kan svømme 50 m.

Formannen i klubben, lærer Armand Bjerke og klubbsekretær – lærer Nils Tuff Carlsen sier til FD at de ønsker at denne avdelingen får full tilslutning fra stedets ungdom. Selv badetimer for de yngre blir ledet av klubbens tillitsmenn som vil gi rettledning og råd slik at de unge kan bli virkelig gode svømmere. Etter hvert håper vi at det skal skille seg ut emner til gode konkurransesvømmere som vi ytterligere vil ta oss av og fintrimme. Svømmeknapp- prøvene viste også at slike emner fins, og vi håper nettopp disse vil ha den rette gløden for idretten. De voksne vil også nå få sine timer til konkurranse trening og vi håper at de svømmerne vi alt har, vil nytte disse til for alvor å gå inn for å trene med henblikk på konkurransesvømming.

Når det viser seg at ferdigheten når det ønskede nivå, vil det bli aktuelt med konkurranser og da selvsagt klubbmesterskap både for de yngre og de eldre. Dessuten vil vi i løpet av sesongen holde merkeprøve som vil være tilgjengelig for alle – også svømmere som ikke er tilsluttet klubben. Vi har i den anledning søkt Norges Svømmeforbund om dispensasjoner for en del av de betingelser som disse prøvene krever, og fått godkjent bassengets mål som tilstrekkelig til å avlegge prøvene.

Dessuten kommer klubben nå til å leie svømmehallen fra kl.17 til 19 om søndagene for å nytte denne til fellesbading. Det har vært ytret ønske fra flere hold om at mann og kone og forlovede gjerne vil ha anledning til å gå i svømmehallen samtidig. Det er nå dette vi skal prøve å i møtekomme. Imidlertid vil vi her ikke slippe til de yngre da disse vil virke forstyrrende på de av de voksne som gjerne vil øve seg og svømme i fred og ro samme med sin bedre halvdel.

Finnmark Dagblad, 7. november 1969:

FORBUNDSINSTRUKTØR SKAL LEDE SVØMMEKURS I HONNINGSVÅG.

Kvinnene viser den absolutt største interesse for svømmesportens gleder. Nordkapp Svømmeklubb arbeider godt og svømmehallen er i bruk hver eneste dag. Formannen Armand Bjerke opplyser til FD at man i tiden 25. november og fram til 13. desember vil arrangere flere kurs for svømmedyktige medlemmer. Svømmeinstruktør Moll fra Norges Svømmefobund vil komme til Honningsvåg og det vil da bli holdt instruktørkurs og crawlkurs. Det førstnevnte kurs vil vare i ca. to uker med undervisning hver kveld og vil ta til 25. november med tørrtrening. Her vil deltakerne få instruksjon i svømmesportens teoretiske del og innføring i den del av livreningen som foregår på land. Etter at denne del av kurset er avsluttet vil resten av opplæringen foregå i svømmehallen.

Dette kurset tar sikte på å utdanne instruktører for nybegynnere slik at klubben skal få en solid stab av disse og på det vis være til hjelp for alle som vil ha rettledning. Det er derfor å håpe at så mange som mulig av klubbens medlemmer over 18 år vil nytte dette høvet til å perfeksjonere seg i sporten.

I tillegg til dette kurset vil Moll stå for to kurs i crawl, et for piker og damer, og et for gutter og herrer. Disse kursene vil vare en ukes tid. Betingelsen for å være med her er at deltakerne er absolutt svømmedyktige og fullt ut behersker brystsvømming. Vi håper nå selvsagt at disse kursene vil få full oppslutning, sier herrene Armand Bjerke og Nils Tuff Carlsen som her er primus motor og krumtappene innenfor alt som har med svømmesport og svømmeopplæring i Honningsvåg å gjøre. De er begge ildsjeler som fra den tid svømmehallen kom i drift har gått inn for å skape interesse og oppslutning om svømmesaken i Honningsvåg.

Når det gjelder påmelding til disse kursene vil det senere bli kunngjort. Svømmeklubben er imidlertid takknemlig for at de interesserte gir beskjed så fort som mulig til formannen. Videre, sier Bjerke, har klubben nylig startet svømmekurs for damer. Også herrer, piker og gutter var invitert til kurs, – men her var påmeldingen så liten, sier han, at det ikke var mulig å sette i gang. Damepartiet ble imidlertid fulltegnet nokså fort så det viser seg at spinnesiden i Honningsvåg er de som tar størst del i svømmesportens gleder.